Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

35 °

Cảm giác như 43°.

Thấp/Cao
27°/35°
Độ ẩm
63 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
19.1 km/h
Điểm ngưng
25.5 °
UV
7

Thời tiết Hà Nội trong 48 giờ

Áp suất
1001 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
12.6 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
9 km
Gió
11.9 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
5 km
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
9 km
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
8
Tầm nhìn
10 km
Gió
9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
2 km
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
999 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
13.3 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
999 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.6 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
998 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.6 km/h
Khả năng có mưa
60 %
Áp suất
998 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
17.6 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
998 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
999 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
19.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1000 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
18 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.9 km/h
Khả năng có mưa
70 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.8 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1003 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
14.8 km/h
Khả năng có mưa
76 %
Áp suất
1003 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
9 km
Gió
14 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1003 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
9 km
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
9 km
Gió
11.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
9 km/h
Khả năng có mưa
68 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.9 km/h
Khả năng có mưa
66 %
Áp suất
1003 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1004 mmhg
UV
6
Tầm nhìn
9 km
Gió
10.1 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1005 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1005 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
5 km
Gió
12.2 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1005 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1004 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
72 %
Áp suất
1003 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
77 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
2 km
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1001 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
9 km
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Áp suất
1002 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.2 km/h
Khả năng có mưa
60 %
Áp suất
1003 mmhg
UV
7
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.9 km/h
Khả năng có mưa
61 %
Áp suất
1003 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
14.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1005 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
14 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1005 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Áp suất
1006 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km